Technologia sekwencyjnego kluczowania bezpośredniego oparta na DSSS, lecz zastosowano tutaj dodatkowo...

 specjalną technikę kodowania tzw. symboli DPSK i QPSK, co pozwoliło uzyskać przepustowość 11MBit. (22MBit w niektórych rozwiązaniach własnych producentów – np. D-Link stosujący symbole PBCC)

Trzy nienakładajęce się kanały 1,7,13; możliwe do wykorzystania przy niewielkiej ilości urządzeń; w osi częstotliwości (DSSS)

 

Przy małej ilości urządzeń aktywnych – Access Pointów – pełniących rolę bezprzewodowych mostków wskazane jest aby zajmowały one jak najbardziej oddalone od siebie kanały. Pozwoli to na osiągnięcie maksymalnej przepustowości oraz minimalnego poziomu zakłóceń i interferencji. Ilustruje to Rysunek 3.

Nakładające się częściowo kanały 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13  optymalne do rozplanowania pracy większej ilości urządzeń

 

Gdy mamy do dyspozycji więcej urządzeń na małym obszarze – może się zdarzyć, że brak jest wystarczającej ilości wolnych kanałów o pełnej szerokości. Wówczas stosując odpowiednie geometryczne rozplanowanie oraz częściowo nakładające się kanały jak na Rysunku 4 jesteśmy w stanie pokryć cały żądany obszar a jednocześnie mamy możliwość uzyskania najlepszej przepustowości w takich warunkach. Takie optymalne zestawy kanałów są nieco inne dla różnych obszarów regulacyjnych. Zestawienie takich kanałó dla USA oraz Europy pokazano w poniższej tabeli.

 

 

Nienakładające się

Nakładające się

USA

1, 6, 11

1, 3, 5, 7, 9, 11

Europa

1, 7, 13

1, 3, 5, 7, 9, 11, 13